STATUT STOWARZYSZENIA „PRZEDSIĘBIORCA POLSKI” – POBIERZ PLIK

 

Statut Stowarzyszenia
Przedsiębiorca Polski

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Przedsiębiorca Polski”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.).
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa oraz Statutu.

§ 2

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie utworzono na czas nieoznaczony.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest KÓRNIK UL ŚREDZKA 17, 62-035 KÓRNIK
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązujących tam przepisów prawa.

§ 4

1.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym profilu działalności.

2.Przynależność taka może być podjęta tylko za jednomyślną decyzją całego zarządu stowarzyszenia w formie uchwały zarządu.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 2. Działalność  Zarządu  jest nieodpłatna w formie wolontariatu.
 1. pkt2. ulega zmianie jeżeli, na wniosek Zarządu  zostanie uchwalona (większością głosów ) uchwała Walnego Zebrania Członków stanowiąca o warunkach zatrudnienia Zarządu Stowarzyszenia zgodnego z Kodeksem Pracy.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci, wyróżniającego je znaku graficznego (logo), odznak organizacyjnych i honorowych.

 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości, w tym:

 1. krzewienie ducha przedsiębiorczości wśród obywateli polskich;
 2. krzewienie poczucia solidarności wśród polskich przedsiębiorców;
 3. świadczenie wszechstronnej pomocy informacyjno-doradczej dla przedsiębiorców,
  w tym dla obywateli polskich podejmujących albo rozwijających działalność gospodarczą w kraju lub poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
 4. wspieranie nawiązywania relacji gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi;
 5. podnoszenie wiedzy i standardów profesjonalnych wśród przedsiębiorców;
 6. upowszechnianie nowoczesnych form działania podmiotów gospodarczych
  i rozwiązań optymalizujących w biznesie;
 7. upowszechniane wysokich standardów moralnych i etycznych w biznesie;
 8. podnoszenie prestiżu społecznego przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody;
 9. aktywne przeciwdziałanie bezrobociu;
 10. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy, w tym promocja samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości jako sposobów walki z bezrobociem;
 11. promowanie polskiej przedsiębiorczości w kraju i za granicą;
 12. podtrzymywanie i upowszechniane tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 13. propagowanie mediacji i arbitrażu wśród przedsiębiorców.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. aktywny udział w życiu publicznym;
 2. współpracę z organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz innymi instytucjami;
 3. inicjowanie programów i akcji społecznych promujących lub wspierających rozwój przedsiębiorczości;
 4. działalność wydawniczą;
 5. organizowanie kursów, szkoleń, odczytów, debat, konferencji, seminariów, sympozjów i innych wydarzeń;
 6. udzielanie informacji członkom Stowarzyszenia o uregulowaniach prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
 7. doradztwo operacyjne, organizacyjne, techniczne i ekonomiczne;
 8. wdrażanie oraz obsługę rozwiązań informatycznych wspierających realizację celów Stowarzyszenia;
 9. działalność mediacyjną i arbitrażową;
 10. wykonywanie ekspertyz i badań rynkowych.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych;
 • członków wspierających;
 • członków honorowych.

 

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
 • prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie;
 • jest wspólnikiem spółki osobowej;
 • jest członkiem zarządu spółki kapitałowej.
 • jest rentierem
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być:
 • osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca cele Stowarzyszenia.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla wspierania celów Stowarzyszenia.
 2. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną. Przy czym nie może oddelegować więcej niż 2 osoby do pełnienia czynności i funkcji członka zwyczajnego.

§ 11

 1. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, po przedstawieniu przez kandydata pisemnego wniosku oraz wypełnieniu deklaracji członkowskiej, obowiązującej w Stowarzyszeniu.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
  w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej przez kandydata. Warunkiem rozpatrzenia wniosku przez Zarząd jest wsparcie wniosku kandydata przez
  co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
 4. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 • zgłaszać opinie i wnioski pod adresem władz Stowarzyszenia;
 • brać udział w Walnym Zebraniu Członków;
 • uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
 • rekomendować Zarządowi Stowarzyszenia kandydatów na członków Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;
 • terminowo opłacać składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członek wspierający:
 • może uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków;
 • nie może wybierać, ani być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 1. Członek honorowy:
 • może uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków;
 • nie może wybierać, ani być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
 • jest zwolniony ze składek członkowskich.

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia składanej Zarządowi;
 • śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych albo likwidacji lub rozwiązania członka nie będącego osobą fizyczną;
 • skreślenia z listy członków z powodu zaprzestania spełniania warunków, o których mowa w § 10 ust. 1 – w przypadku członków  zwyczajnych;
 • skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający trzy miesiące;
 • skreślenia z listy członków z powodu naruszania innych obowiązków członka Stowarzyszenia.
 1. Uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 4) powyżej podejmuje Zarząd.
 2. Uchwałę w sprawie skreślenia z listy członków z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 5) powyżej podejmuje Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
 • Walne Zebranie Członków;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja wybieralnych organów Stowarzyszenia wynosi 5 lat, a członkowie tych organów Stowarzyszenia są powoływani na okres kadencji wspólnej.

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • z pełnym prawem głosu – członkowie zwyczajni;
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz członkowie honorowi.

 

§ 17

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 2. Raz w roku kalendarzowym, w terminie do dnia 30 czerwca, zwoływane jest zwyczajne Walne Zebranie Członków. Jego celem jest rozpatrzenie sprawozdań za poprzedni rok kalendarzowy, jak również – w razie potrzeby – dokonanie wyborów do władz Stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej członków Stowarzyszenia.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem zebrania.

 

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych (quorum).
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów,
  za wyjątkiem:
 • uchwał dotyczących zmian Statutu, powoływania i odwoływania członków Zarządu, skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, które wymagają większości dwóch trzecich głosów;
 • uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, która wymaga większości trzech czwartych głosów.

 

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • powoływanie członków wybieralnych organów Stowarzyszenia;
 • odwoływanie członków wybieralnych organów Stowarzyszenia przed upływem kadencji, jeżeli w swojej działalności w Stowarzyszeniu istotnie naruszają postanowienia Statutu lub przepisy prawa;
 • wprowadzanie zmian do Statutu;
 • wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
 • omawianie i zatwierdzanie sprawozdań wybieralnych organów Stowarzyszenia;
 • akceptowanie budżetu Stowarzyszenia;
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i wyników kontroli Stowarzyszenia;
 • zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną bądź podjętych z własnej inicjatywy;
 • ustalanie wysokości i zasad płatności składek członkowskich;
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 • podejmowanie innych czynności niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia.
 • ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 • powoływanie Pełnomocnika/Pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach miedzy Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz sporach między nimi

 

§ 20

 1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu osób, w tym Prezes oraz Wiceprezes, powoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych, przy czym Walne Zebranie Członków wybiera najpierw Prezesa, następnie Wiceprezesa,
  a wreszcie pozostałych członków Zarządu.
 2. Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu i kieruje tymi pracami. W czasie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub ustania członkostwa
  w Stowarzyszeniu. W takiej sytuacji skład osobowy Zarządu jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko, na okres pozostający do upływu kadencji wspólnej.

 

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia;
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • opracowywanie planu działania Stowarzyszenia;
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia;
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • prowadzenie listy członków Stowarzyszenia;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
 • organizowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.

 

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
  na kwartał. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu i kieruje jego przebiegiem;
  w przypadku jego nieobecności czyni to Wiceprezes. Każdy z członków Zarządu ma prawo żądać od Prezesa lub Wiceprezesa zwołania posiedzenia Zarządu w terminie 14 dni.
 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech lub pięciu osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.

 

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej;
 • ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań oraz wszelkich dokumentów
  i innych materiałów dotyczących działalności Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach;
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu;
 • wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi;
 • wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu przed upływem kadencji w sytuacjach określonych w § 19 pkt 2.

 

§ 26

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zapraszany na posiedzenia Zarządu. W jego zastępstwie może w nich uczestniczyć inny członek Komisji Rewizyjnej, przy czym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej dysponuje głosem doradczym.

 

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma prawo żądać od Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni.

 

§ 28

Z wyników swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków.

 

§ 29

W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej albo ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, mandat tego członka Komisji Rewizyjnej wygasa, a skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów
na nieobsadzone stanowisko, na okres pozostający do upływu kadencji wspólnej.

 

Rozdział V
reprezentacja Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań

§ 30

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa z innym członkiem Zarządu albo Wiceprezesa z innym członkiem Zarządu.
 2. Zaciąganie zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie dokonywane jest zgodnie
  z zasadami reprezentacji, określonymi w ust. 1.

 

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 31

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
 • składek członkowskich;
 • darowizn;
 • zapisów;
 • spadków;
 • dochodów z własnej działalności;
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w przepisach prawa.
 2. Wysokość oraz zasady płatności składek członkowskich określa Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział VII
Działalność gospodarcza

§ 32

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
  i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd.
 4. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia może być w szczególności:
 • działalność pozostałych organizacji członkowskich (PKD 94.99.Z);
 • działalność usługowa w zakresie informacji ,gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 • działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
 • działalność firm centralnych (HEAD OFFICES)i holdingów; z wyłączeniem holdingów finansowych(PKD 70.10.Z);
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ,gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 • działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 • działalność organizacji komercyjnych, pracodawców (PKD 94.11.Z);

 

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością, zgodnie z § 18 ust. 2.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Statucie, zastosowanie znajdują przepisy ustawy
  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.).